Atelier 58 – biuro architektoniczne | Sieradz – Ostrowiec Świętokrzyski

Poradnik Inwestora

 • Budowa oraz przebudowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej
  – parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m
  – płyt do składowania obornika,
  – szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
  – naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
  – suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
 • Budowa oraz przebudowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • Budowa oraz przebudowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • Budowa oraz przebudowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • Budowa oraz przebudowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • Budowa oraz przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę
 • Budowa oraz przebudowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
 • Boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
 • Budowa oraz przebudowa zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach
 • Budowa oraz przebudowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
 • Budowa oraz przebudowa obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
 • Budowa oraz przebudowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2
 • Budowa oraz przebudowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
  cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
  uprawiania wędkarstwa,
  rekreacji;
 • Budowa oraz przebudowa opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
 • Budowa oraz przebudowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
 • Budowa oraz przebudowa sieci:
  – elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  – wodociągowych,
  – kanalizacyjnych,
  – cieplnych,
  – telekomunikacyjnych;
 • Budowa oraz przebudowa kanalizacji kablowej;
 • Budowa oraz przebudowa obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2014 r. poz. 613, ze zm.) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów
  Przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych
 • Budowa obiektów, o których mowa poniżej sytuowanych na obszarze Natura 2000
  parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa;
  – miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
  – gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele – gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
 • Przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;
 • Instalowanie tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
 • Wykonywanie i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
 • Przebudowa sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 19a lit. a
 • Przebudowa dróg, torów i urządzeń kolejowych;
 • Budowa kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 i 843), w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;
 • Remont obiektów budowlanych których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę
 • Docieplenie budynków o wysokości powyżej 12m i nie wyższych niż 25m
 • Budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,2m
 • Instalowanie krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków
 • Instalowanie urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych
 • Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.
 • Budowa wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki
 • Budowa altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 40);
 • Budowa wiat przystankowych i peronowych;
 • Budowa parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa (uwaga: na terenie Natura 2000 – wymaga zgłoszenia)
 • Budowa wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
 • Budowa parkometrów z własnym zasilaniem;
 • Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie (uwaga: na terenie Natura 2000 – wymaga zgłoszenia)
 • Budowa gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa (uwaga: na terenie Natura 2000 -wymaga zgłoszenia)
 • Budowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
 • Budowa telekomunikacyjnych linii kablowych;
 • Budowa urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
  – posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
  – punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
  – piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
 • Budowa obiektów małej architektury (uwaga: w miejscach publicznych -wymaga zgłoszenia)
 • Budowa ogrodzeń (uwaga: powyżej 2,2m -wymaga zgłoszenia)
 • Budowa obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
 • Budowa tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
 • Budowa znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
 • Budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku.
 • Budowa poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki.
 • Remont obiektów budowlanych obiektów niewymagających pozwolenia na budowę
 • Remont lub przebudowa urządzeń budowlanych;
 • Docieplenie budynków o wysokości do 12 m
 • Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
 • Przebudowa boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;

Jak działamy

 

W ciągu wielu lat działalności wypracowaliśmy metodyczny i sprawdzony sposób realizacji projektów oparty na  poszanowaniu potrzeb Klienta oraz komforcie pracy Architekta.  Niezależnie od skali i funkcji obiektu proces projektowy składa się z kilku stałych faz i punktów.

Projekt budynku

 

Pierwsze spotkanie

Odbywa się zazwyczaj w siedzibie pracowni, służy omówieniu planów inwestycyjnych, potrzeb i upodobań Klienta oraz szczegółowemu zapoznaniu się z naszą ofertą. Im więcej zgromadzonych danych , tym owocniejsza pierwsza rozmowa. Bezwzględnie przydatna jest mapa terenu inwestycji – najlepiej w postaci aktualnej kopii mapy zasadniczej.

Jakich dokumentów potrzebuje Architekt, aby powstał projekt?

W zależności od rodzaju budynku oraz zakresu i skomplikowania prac projektowych potrzebne będą:

 • prawomocna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub
 • wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 • akt własności działki
 • oświadczenie Inwestora o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500
 • warunki techniczne wykonania przyłączy : wody , kanalizacji sanitarnej , deszczowej , energii elektrycznej, gazu , ciepła

opcjonalnie:

 • badania geologiczne lub geotechniczne gruntu
 • prawomocna decyzja środowiskowa
 • pozwolenie wodno-prawne
 • warunki techniczne wykonania zjazdu na działkę
 • ocena , orzeczenie techniczne dotyczące stanu istniejącego budynku oraz jego inwentaryzacja

* Powyższe dokumenty Inwestor może pozyskać sam lub powierzyć to zadanie pracowni.

Koncepcja projektowa

Na podstawie wytycznych, rozmów i uzgodnień z Inwestorem a także na podstawie uzyskanych dokumentów determinujących parametry inwestycji Architekt opracowuje koncepcję budynku oraz sposób jego usytuowania na działce. Koncepcję prezentujemy Inwestorowi w przystępnej i zrozumiałej formie wizualizacji 3d oraz rysunków płaskich- rzuty, przekroje. Wspólnie omawiamy przedstawione rozwiązania, wymieniamy uwagi. Etap koncepcyjny trwa aż do momentu, kiedy obie strony są w pełni usatysfakcjonowane. Klient pisemnie akceptuje i zatwierdza koncepcję. Wówczas Architekt przystępuje do opracowywania projektu architektoniczno-budowlanego.

Projekt architektoniczno-budowlany

Po uzyskaniu akceptacji koncepcji rozpoczynamy pracę nad projektem architektoniczno-budowlanym. Uszczegóławiamy przyjęte rozwiązania, zlecamy opracowania branżowe, takie jak projekt konstrukcji, projekty poszczególnych instalacji. Koordynujemy pracę zespołu projektantów. Dokonujemy uzgodnień z rzeczoznawcami ds. sanitarnych, bhp, ochrony pożarowej (jeśli obiekt tego wymaga). W efekcie Inwestor otrzymuje 4 egzemplarze dokumentacji projektowej gotowej do złożenia w urzędzie wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Formalności z tym związane Inwestor może wypełnić sam lub powierzyć to zadanie Architektowi. Po tym etapie następuje uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.

Projekt wykonawczy

Stanowi ostatnie stadium dokumentacji projektowej, sporządzany jest w celu dokładnego określenia wszystkich szczegółów budowy obiektu.

Nadzór autorski

Na prośbę Inwestora prowadzimy architektoniczny nadzór autorski nad wykonaniem inwestycji.

Ponadto realizujemy projekty wnętrz, zagospodarowania terenu i otoczenia. Na prośbę Inwestora jesteśmy obecni do momentu odbioru i oddania obiektu do użytkowania.

 

Projekt wnętrza

 

Analiza Potrzeb

W pierwszej kolejności  poznajemy potrzeby i upodobania estetyczne klienta. Pytamy , jaki tryb życia prowadzi, w jakiej przestrzeni czuje się najlepiej i co możemy zrobić,aby by stworzyć dla niego najlepszą przestrzeń. Pierwsze spotkanie ma na celu wzajemne poznanie siebie,  tematu projektu oraz budżetu inwestycji.

 

Inwentaryzacja

To najważniejszy etap niezbędny do stworzenia rzetelnego projektu wykonawczego, w szczególności jeśli wnętrze już istnieje. Zdarza się też, że budynek jest dopiero w trakcie budowy i nie ma możliwości zdjęcia rzeczywistych wymiarów, wtedy projekt tworzony jest na podstawie podkładów dostarczonych przez klienta.

 

Projekt koncepcyjny

Rozpatrujemy najlepszy i najbardziej funkcjonalny układ przestrzeni we wnętrzu. Często wiąże się to z przebudową istniejącego układu funkcjonalnego, ma to jednak na celu zoptymalizowanie przestrzeni życiowej. Długoletnie doświadczenie i świeże spojrzenie na każde wnętrze pozwala nam uzyskać najlepsze rozwiązania przestrzenne.

 

Schemat estetyki

To szczegółowe poznanie preferencji estetyki, kolorystyki i stylu, jaki mamy nadać projektowanemu wnętrzu. Pokazujemy różne rozwiązania, kolory, materiały i inspiracje własne oraz prosimy o to, żeby klient przedstawił nam również swoje inspiracje i rozwiązania, na które zwrócił uwagę. Dzięki złożeniu wszystkich tych elementów możemy w najlepszy sposób sprecyzować kształt aranżacji i budżet inwestycji.

 

Koncepcja aranżacji wnętrz

Przedstawiamy klientowi rozwinięcia ścian lub model 3d z pokazaniem wcześniej ustalonej kolorystyki, materiałów oraz zestawienie konkretnych produktów do wyboru, tak aby już na tym etapie w całości klient poznał kształt i materiały które będzie zawierało jego wnętrze. Klient wybiera konkretne elementy, które ostatecznie znajdą się w wizualizacjach.

 

Wizualizacje

Na tym etapie wszystkie wybrane materiały i kolory ubieramy w widoki 3d, żeby w najlepszy możliwy sposób pokazać jak docelowo będzie wyglądało projektowane wnętrze. W pierwszej kolejności możemy stworzyć proste widoki do określenia ewentualnych poprawek i drobnych zmian, po czym całość zyskuje realistyczny wygląd.

 

Pakiet wykonawczy

Po etapie koncepcyjnym jest to najważniejszy etap prac projektowych. Dzięki projektowi wykonawczemu, koncepcja staje się rzeczywistością. Projekt ten zawiera wszystkie rysunki branżowe niezbędne do realizacji projektu, począwszy od projektów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych poprzez szczegółowe projekty mebli i zestawienie materiałów.

 

Wykonawcy i dostawcy

Współpracujemy ze sprawdzonymi wykonawcami, dzięki czemu możemy zapewnić klientom kompleksową obsługę inwestycji. Ekipy budowlane, stolarze, tapicerzy, szklarze sprawdzeni przez nas są gwarancją pomyślnego zakończenia inwestycji. Dzięki sprawdzonym dostawcom klient oszczędza środki finansowe i czas.

 

Pakiet wycen i kosztorys

Na podstawie projektu wykonawczego wykonywane są szczegółowe zestawienia ilościowe materiałów, niezbędne do sporządzania wycen przez naszych dostawców. Projekt budowalny i projekty mebli wyceniane są przez naszych sprawdzonych wykonawców.

 

Realizacja i nadzór autorski

Kolejny kluczowy etap współpracy to realizacja, której odpowiedni przebieg gwarantuje nadzór autorski. Polega on na nadzorowaniu procesu wykonawczego na budowie, czy wszystkie prace są zgodne z projektem, oraz kontrolowanie jakości wykonywanych prac. Wszystkie pytania i wątpliwości wynikające z procesu wykonawczego rozwiązywane są na bieżąco podczas wizyt, oraz telefonicznie jeśli nie wymaga to dodatkowego spotkania.

 

Wnętrza publiczne

Specjalizujemy się we wnętrzach prywatnych mieszkań, apartamentów i domów, jednak naszym kierunkiem pobocznym są również wnętrza publiczne tj. restauracje, salony kosmetyczno – fryzjerskie, gabinety lekarskie. Mamy doświadczenie w koordynowaniu projektu wnętrz w oparciu o różne branże. Dodatkowo opracowujemy projekty technologiczne wraz z potrzebnymi uzgodnieniami sanepid, bhp i ppoż.

Exit mobile version