Atelier 58 – biuro architektoniczne | Sieradz – Ostrowiec Świętokrzyski

Wsparcie Inwestycyjne

Oferujemy profesjonalne wsparcie przy zakupie nieruchomości służąc swoją wiedzą   i doświadczeniem z dziedziny technologii budownictwa, przepisów prawa budowlanego, urbanistyki i planowania przestrzennego oraz obsługi inwestycji deweloperskich.

Wykonujemy:

 • oceny stanu technicznego budynków
 • analizy chłonności terenu
 • oceny możliwości adaptacji, rozbudowy lub  przebudowy istniejących obiektów  pod kątem planowanych inwestycji
 • oceny możliwości przeprowadzenia zmiany sposobu użytkowania obiektów

 

Wymienione wyżej usługi kierujemy zarówno do przedsiębiorców jak i  klientów indywidualnych. Mogą one dotyczyć przedsięwzięć o różnej skali, jak na przykład:

 • ocena potencjału działki budowlanej pod kątem budowy obiektu mieszkalnego wielorodzinnego / handlowego
 • ocena możliwości nadbudowy lub rozbudowy i przebudowy domu jednorodzinnego
 • ocena możliwości adaptacji poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne
 • ocena możliwości adaptacji domu jednorodzinnego / lokalu usługowego na  przedszkole/ żłobek
 • ocena możliwości adaptacji lokalu usługowego na cele gastronomiczne / usługi zdrowia
 • ocena możliwości przebudowy układu funkcjonalnego mieszkania

Czym jest analiza chłonności terenu nieruchomości gruntowej ?

Przeprowadzenie w/w analizy służy precyzyjnemu określeniu potencjału działki wynikającego z jej cech fizycznych, uwarunkowań prawnych i przestrzennych oraz wszystkich innych – możliwych do określenia – właściwości. Przeprowadza się ją pod kątem konkretnej inwestycji najczęściej jeszcze przed zakupem nieruchmości.

 

Katalog czynności wchodzących w skład analizy chłonności jest zależny od konkretnego przypadku oraz potrzeb Inwestora, zaś podstawowo zawiera:

 • Sprawdzenie możliwości realizacji planowanej inwestycji na danym terenie pod kątem infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, w oparciu o uzgodnienia z miejscowym zarządcą dróg publicznych i dostawcami mediów.
 • Sprawdzenie możliwości realizacji planowanej inwestycji na danym terenie w kontekście uwarunkowań wynikających z założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub (w przypadku jego braku) decyzji o warunkach zabudowy.
 • Sprawdzenie możliwości realizacji planowanej inwestycji na danym terenie w kontekście warunków gruntowo-wodnych na podstawie wstępnych badań geotechnicznych
 • Sprawdzenie możliwości realizacji planowanej inwestycji na danym terenie pod kątem uwarunkowań wynikających z Prawa Ochrony Środowiska.
 • Zgromadzenie w imieniu Inwestora wszelkich uzgodnień i decyzji we właściwych urzędach i instytucjach.
Exit mobile version